Termékek Menü

Fejléc telefonszámok

Ügyfélszolgálataink elérhetősége: info@bearings.hu
 • Budapest: + 36 1 262 0508
 • Kecskemét: + 36 76 509 967
 • Debrecen: + 36 52 521 411
 • Zalaegerszeg: + 36 92 599 069

Adatvédelmi nyilatkozat

Bearings Kft.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

2018. május 25.

 

1.            Bevezetés. 2

2.            A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. 3

2.1.        A www.bearings.hu honlap látogatóinak adatai 3

2.2.        A www.bearings.hu honlap cookie kezelése. 4

2.3.        Regisztráció a bearings.hu weboldalon. 4

2.4.        Hírlevél. 5

2.5.        Vásárlói nyilvántartás. 6

2.6.        Ügyfél nyilvántartás

2.7.        Panaszkezelés. 7

2.8.        Elektronikus megfigyelőrendszer. 8

2.8.1.    A felvételek felhasználása. 9

2.9.        Személyforgalom ellenőrzése. 9

2.10.     A Bearings Kft. ügyféllevelezése. 10

2.11.     Egyéb adatkezelések. 10

3.            A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága. 10

4.            Az adatkezelő adatai, elérhetősége. 12

5.            Jogorvoslati lehetőségek. 12

 

 

1.Bevezetés

A Bearings Kft. (1105 Budapest Gergely u.3-9., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Bearings Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.bearings.hu/adatvedelem címen.

A Bearings Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Bearings Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Bearings Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Bearings Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

A Bearings Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.).

 

 

 1. A www.bearings.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont és a meglátogatott oldal címe a felhasználó számítógépének IP címe és böngészőjének adatai.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 28 nap.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Kokoysa Információtechnológiai Szolgáltató Kft

1097 Budapest Szemafor köz 11/3

bearings.hu honlap üzemeltetése, mentések készítése

 

A Bearings Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Bearings Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

 1. A www.bearings.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

 1. Regisztráció a bearings.hu weboldalon

Az adatkezelés célja: a Bearings Kft. webáruházában történő vásárlás, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a direkt marketing célú megkeresés tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a regisztráció dátuma, időpontja, név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, a felhasználó weboldalának címe, cím, telefonszám, céges adószám, az egyes vásárlások adatai (rendelés azonosító, státusz, a kiválasztott bolt, számlaszám, a Bearings Kft. és a futárcég szállítólevelének száma, létrehozás/módosítás dátuma), a szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk esetében 24 óra,
 • a regisztráció során megadott adatok tekintetében az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap,
 • a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a jelen tájékoztató 2.5. fejezetében található vevőnyilvántartási adatbázisnál leírtak szerint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Sonkoly Pál E.V.

5540 Szarvas Vajda P. u. 9.

rendszergazdai feladatok ellátása

TAX-MAX BT

2100 Gödöllő Petőfi tér 8.1/5

az értékesítéshez kapcsolódó könyviteli, számviteli feladatok ellátása

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

megrendelések kézbesítése

 

A Bearings Kft. webáruházában vásárlók adatai a megrendelést követően bekerülnek a jelen tájékoztató 2.5. fejezetében leírt vevőnyilvántartó adatbázisba.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a bearings.hu honlapon a felhasználói fiókba bejelentkezve a „Törlés” funkció használatával,
 • e-mail útján az info@bearings.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1105 Budapest Gergely u. 3-9. címen.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud regisztrálni a Bearings Kft. webáruházába, illetve a direkt marketing célú megkeresés megtagadása esetén az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 

 1. Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a feliratkozás dátuma, időpontja, név, e-mail cím és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező feliratkozások esetében 24 óra, illetve
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Sonkoly Pál E.V.

5540 Szarvas, Vajda P. u. 9.

rendszergazdai feladatok ellátása

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a bearings.hu honlapon a „Hírlevelek” menüpont a „Leiratkozás” funkciójának használatával,
 • e-mail útján az info@bearings.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1105 Budapest Gergely u. 3-9. címen.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 

 1. Vásárlói nyilvántartás

Az adatkezelés célja: árajánlatok készítése és nyomon követése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a direkt marketing célú megkeresés tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, cím, adószám, a kapcsolattartó neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe, a cég számlaszáma, levelezési címe, az, hogy a cég ellen felszámolás vagy végelszámolás van-e folyamatban, az adatszolgáltató személy neve, személyi igazolványának száma, aláírása, az esetlegesen beállított hitelkeret adatai, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó adatfrissítéstől vagy vásárlástól számított 24 hónap,
 • valamennyi egyéb adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

InCash Ügyvitel Zrt

1139 Budapest, Forgách u. 19.

az InCash Gold Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer telepítése, installálása, üzembe helyezése és utángondozása

TAX-MAX BT

2100 Gödöllő Petőfi tér 8.1/5

az értékesítéshez kapcsolódó könyviteli, számviteli feladatok ellátása

Sonkoly Pál E.V.

5540 Szarvas, Vajda P. u. 9.

rendszergazdai feladatok ellátása

       

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az info@bearings.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1105 Budapest Gergely u. 3-9. címen.

 

 1. Ügyfélnyilvántartás

Az adatkezelés célja: árajánlatok készítése és nyomon követése, a lehetséges vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a cég neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a döntéshozó neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől vagy vásárlástól számított 24 hónap.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Sonkoly Pál E.V.

5540 Szarvas, Vajda P. u. 9.

rendszergazdai feladatok ellátása

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az info@bearings.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1105 Budapest Gergely u. 3-9. címen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

 

 1. Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: a Bearings Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése által eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a vásárló önkéntes hozzájárulása és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, a reklamált termék megnevezése, gyártmánya, a szolgáltatás típusa, a vevő neve, címe, az ügyintéző neve, a számla száma, kelte, a hibajelenség leírása, egyéb körülmények, dátum, aláírás, a termék vásárlásának adatai (helye, időpontja, vételára), és a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény.

Az adatok törlésének határideje:

 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Sonkoly Pál E.V.

5540 Szarvas Vajda P. u. 9.

rendszergazdai feladatok ellátása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait, illetve a Bearings Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.

 

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme,ve-szélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Bearings Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb bal-esetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Bearings Kft. területére való belépéssel, munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Bearings Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a Bearings Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap [SzVMt. 31. § (2) bekezdése], illetve a budapesti telephely esetében 30 nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Dir-Con Kft

1107 Budapest Mázsa u.9

a budapesti telephelyen felszerelt kamrearendszer felügyelete

Dir-Con Kft

1107 Budapest Mázsa u.9

fénykép- és filmfelvételek készítése

 

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Bearings Kft. telephelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

 

 1. A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Bearings Kft. erre kijelölt munkavállalói, illetve a budapesti telephely esetében a Dir-Con Kft. (1107 Budapest Mázsa u.9.), a Sonkoly Pál E.V. (5540 Szarvas, Vajda P. u. 9.) e a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Bearings Kft. erre kijelölt munkavállalói a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Bearings Kft. erre kijelölt munkavállalója a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a Bearings Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

A Bearings Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

 

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az  azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 

Az érintett jogai: Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig.

A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe.

Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

 

 1. Személyforgalom ellenőrzése

Az adatkezelés célja: a budapesti telephelyre munkaidőn kívüli belépések dokumentálása, a vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Bearings Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, a telephelyre behajtó gépkocsi rendszáma, a belépő személy neve, tartózkodásának célja, az érkezés és távozás időpontja, valamint az, hogy nyitott-e épületet az érintett.

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Dir-Con Kft.

1107 Budapest Mázsa u.9

a budapesti telephelyen portaszolgálat ellátása, belépési napló vezetése, megőrzése

 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem léphet be a Bearings Kft. telephelyére munkaidőn túl.

 

 1. A Bearings Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Bearings Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

 1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Bearings Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

3.A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

A Bearings Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Bearings Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Bearings Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Bearings Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Bearings Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Bearings Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst az adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

4.Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: Bearings Kft.

Székhely: 1105 Budapest Gergely u.3-9

Cégjegyzékszám 01-09-197917

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 10888636-2-42

Telefonszám: 06/1-262-0508

 

Webáruház regisztrációs kódja: C/002 732

 

E-mail: info@bearings.hu

 

 

5.Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a)         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b)         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból adatkezelő nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

a)         az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)         meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)         az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu