Termékek Menü

Fejléc telefonszámok

Ügyfélszolgálataink elérhetősége: info@bearings.hu
  • Budapest: + 36 1 262 0508
  • Kecskemét: + 36 76 509 967
  • Debrecen: + 36 52 521 411
  • Zalaegerszeg: + 36 92 599 069

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

1. A szerződés hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bearings Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által kiadott ajánlatokra, rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokra.

Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

2. Rajzok és dokumentumok
A vevőnek és üzleti partnereknek az értékesítéssel kapcsolatban átadott műszaki rajzok, minták, leírások – a termékhez előírásszerűen járó használati utasítás illetve termékismertető kivételével – a BEARINGS Kft tulajdonában maradnak és azokat a termék leszállítását követően a Bearings kft részére vissza kell szolgáltatni.

Másolásuk –akár kivonatosan is- valamint harmadik fél részére való továbbításuk csak a Bearings kft előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

3. Árak
Az ajánlatainkban szereplő árak az ajánlat kiadásától számított 8 napig érvényesek kivétel, ha az ajánlatban ettől eltérő kötöttség kerül megjelölésre.

A devizában megadott ajánlatainkban szereplő árak a számla keltezésének napján érvényes MNB deviza közép árfolyamán kerülnek kiszámolásra és számlázásra.

Az ajánlatainkban feltüntetett árak a Bearings Kft raktár paritáson értendők. (EXW Budapest vagy Debrecen vagy Zalaegerszeg vagy Kecskemét  INCOTERMS 1990) Ajánlati áraink az Áfa-t nem tartalmazzák.

4-1. Fizetési feltételek
Fizetési feltételeinket ajánlatainkban és számláinkon közöljük. A fizetési feltételek ügyletenként és ügyfelenként egyedileg változhatnak.

A vevő halasztott fizetési igénye esetén (átutalás) a Bearings kft a vevőt előzetesen, saját belső eljárásában minősíti. A minősítés eredményének függvényében a halasztott fizetési módot a Bearings kft vezetősége engedélyezheti. Ennek részleteit egyedileg, egy a vevővel kötött külön megállapodásban írásban rögzítjük.

A fizetési feltételek változását alapvetően befolyásolja a vevők megelőző fizetési fegyelme, mely vásárlásonként kerül vizsgálatra. Így a Bearings Kft fenn tartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket a számla kiállításának pillanatáig egyoldalúan megváltoztassa.

A Bearings kft egyedi elbírálás alapján fenn tartja a jogot, hogy egyes  megrendelések teljesítését a megállapodott ajánlati ár teljes vagy részben történő előre kiegyenlítéséhez kösse, ezt ajánlatunkban külön fel is tüntetjük.

Egy számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha annak teljes bruttó értéke a Bearings kft bankszámláján megjelent vagy a Bearings kft házipénztárába készpénzbe be lett fizetve.

A késedelmi kamat mértéke a késedelmesen kifizetett szállítói számla bruttó végösszege után számított évi 30% (harminc százalék), annak elszámolására az 1959 évi IV. tv 293. paragrafusa alapján kerül sor.

4-2. Visszatérítésre/visszafizetésre vonatkozó szabályok.

A Bearings kft szaküzleteiben vagy web oldalán vásárolt termék vételárát a Bearings kft teljes mértékben vissza fizeti abban az esetben, amennyiben a megvásárolt terméket gyári bontatlan csomagolásban és sértetlen állapotban vásárló 3 munkanapon belül a számlát kibocsájtó szaküzletbe személyesen vissza viszi vagy más úton vissza juttatja. A vételár visszafizetés/visszatérítés lehetősége nem vonatkozik azokra a termékekre, melyeket Bearings kft a vevővel történt előzetes egyeztetést (ajánlatkérés - ajánlat - megrendelés - visszaigazolás)  követően vevő egyedi igényének kielégítésére, vevő megrendelésére szerzett be.  


5. Ajánlati kötöttség

Ajánlatunk annak keltétől 8 napig érvényes vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük. E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak a Bearings Kft-t nem kötelezik.

A Bearings kft és a Vevő között akkor jön létre szerződés, amennyiben Vevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Bearings kft ajánlatában foglaltakat egyezően megrendeli és arról a  Bearings kft írásos megrendelés visszaigazolást küldött.
 

A Bearings kft kibocsájtott ajánlatainak aláírására az üzletvezetők, azok helyettesei illetve az ügyvezetők jogosultak. Csak a nevezettek által aláírt ajánlatok és szerződések kötelező érvényűek a Bearings kft-re nézve.

6. Szállítási határidő
A szállítási határidőként megadott időtartam a megrendelés beérkezésétől illetve előleges vagy előre fizetés esetén a teljes összeg beérkezésétől  értendő.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő eltér az ajánlatunkban szereplőtől akkor a megrendelés visszaigazolásban szereplő határidő a szerződéses szállítási határidő.

A Bearings kft természetesen mindent elkövet a vevő igénye szerinti szállítási határidő teljesítése érdekében.

Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a szállítás késedelmét, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Amennyiben a vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy arról írásban tájékoztatni köteles a Bearings kft-t az új átvételi határidő megjelölésével.

A Vevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségének eleget tenni, ha az árut nem veszi át, szállítja, vagy szállíttatja el a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül.  Ez esetben a fizetési határidő lejártát a szerződéses szállítási határidőtől számítva kell érteni, ez szerint lesz feltüntetve a számla kiállításakor.

Továbbá a Vevőt terheli a továbbraktározás költsége és a kárveszély oly módon, mintha a szerződéses terméket határidőben átvette volna. A Bearings Kft jogosult ezen túlmenően a Vevő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező kárát is érvényesíteni.

7. Teljesítés feltételei
A mennyiségi teljesítés –ettől eltérő megállapodás hiányában- a Bearings Kft, azon telephelyén történik, amelyik a szerződés megkötötte Vevővel.

A minőségi átvétel  -ettől eltérő megállapodás hiányában- a Vevő telephelyén történik. A mennyiségi átvétel  - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Vevő telephelyén történik.

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelésére leszállított vagy a Bearings kft telephelyén részére átadásra kerülő árut tételesen veszi át, annak hiánytalan mennyiségéről és sértetlenségéről meggyőződik. Az áru kiadást kísérő szállítólevél vagy számla vevő által történő aláírásával a vevő az áru mennyiségét tekintve hiánytalan, sértetlenségét tekintve kifogástalan állapotban történő átvételt ismer el. A vevő  tudomásul veszi, hogy az áru átadás átvételét követően nem élhet mennyiségi és az áru sértetlenségére vonatkozó minőségi kifogással. Ha vevő az átvételkor bármely okból nem képes a leszállított áru minőségéről vagy mennyiségéről meggyőződni, akkor az átvételt meg kell tagadja, melyről az átvétel ellehetetlenülésének részleteit is kifejtő jegyzőkönyvet kell készítenie. Ezt a jegyzőkönyvet a Bearings kft helyszínen tartózkodó képviselőjével vagy a kiszállítást végző szállítmányozó átadással megbízott illetékesével is alá kell íratnia.

Amennyiben a vevő nem a fent rögzítettek szerint jár el, vagy ha a tételes minőségi és mennyiségi  átvételt bármely okból elhanyagolja illetve ha nem győződik meg az áru sértetlenségéről vagy azt megtagadja, az abból adódó eltérés miatt reklamációval a későbbiekben nem élhet, ráutaló magatartásával a mennyiségi reklamáció lehetőségének jogáról lemond.

Az áru átadását követő szakszerűtlen szállítási, tárolási, beépítési és üzemeltetési körülményekből adódó minőségi hibákért a Bearings kft nem vállal felelősséget.

8. Tulajdonjog fenntartása
Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Vevő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség  kifizetéséig, illetve míg a vevő az üzleti kapcsolatunkból eredő összes kötelezettségeinek nem tett eleget. Ezekre a termékekre a harmadik fél javára történő tovább értékesítés, elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházása előzetes írásos beleegyezésünk nélkül érvénytelen.

9. Rendelés (szerződés) felmondás
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Bearings kft szállítójánál törölni tudjuk, a felmondásnak semmiféle következménye nincs.

Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően Bearings kft lehetőséget lát a lemondott termék más Vevő(k) felé történő értékesítésére a szállítási határidőt követő 30 napon belül, a felmondásnak semmiféle következménye nincs.Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Bearings kft szállítójánál törölni már nem tudjuk és 3. Vevő felé történő értékesítésre sem látszik lehetőség, akkor a Vevő az áru átvételének megtagadása esetén kártérítésként a megrendelt áru értékének 100%-át köteles kártérítésként megfizetni a Bearings kft részére.

Ha egy megrendelés teljesítése előtt a teljesítést Bearings kft előleg megfizetéséhez köti, arról díjbekérőt állít ki, azt a Vevő átveszi és pénzügyileg teljesíti, majd ennek utána a megrendeléstől eláll, azt visszamondja, az esetben a díjbekérőn is feltüntetett megjegyzés
"
Jelen díjbekérő teljesítésével a Vásárló tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a díjbekérő teljesítése után történő megrendeléstől való elállás, a megrendelés lemondása esetén a díjbekérő teljes összege kártérítésként a Szállítót illeti meg. Mivel szállítási teljesítés ilyen esetben nem történik, így számla kiállítására sem kerül sor. A díjbekérő ez esetben számviteli bizonylatnak minősül"
szerint kerül a díjbekérőre befizetett összeg elszámolásra.


A Bearings kft jogosult az esetlegesen ezen túlmenő kárát is érvényesíteni.

 

10. Reklamáció
Mennyiségi átvételt csak és kizárólag az áru átvételekor tudunk elfogadni a Bearings kft illetékes telephelyén, illetve kiszállítás esetén a kiszállítást végző kollegánál.  Az áru átvételét követően mennyiségi reklamációt nem fogadunk el.

Ha a szállított termékről még beépítést megelőzően kiderül, hogy hibás, azt kivizsgálás után azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük.

Ha a szállított termékről a beépítést követően kiderül, hogy hibás, arról a Bearings kft –t azonnal tájékoztatni kell a nálunk  rendszeresített reklamációs lap kitöltésével. A kivizsgálást 48 órán belül megkezdjük. A kivizsgálás során kollegánk rendelkezésére kell bocsátani a

-         beépítésre vonatkozó technológiai leírást
-         a beépítést végző dolgozó nyilatkozatát, mely szerint a beépítésre vonatkozó technológiát betartotta
-         A berendezés üzemi naplóját

Amennyiben a Vevő nem fogadja el a Bearings kft szakértőjének szakvéleményét, akkor egy mindkét fél számára elfogadható szakértőt bízunk meg a vizsgálat elvégzésével és annak eredménye mindkét fél részére kötelező érvényű.

Ha a szállított termékről a vizsgálat során kiderül, hogy hibás volt, azt azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük. Ez esetben a felkért szakértő költségeit a Bearings Kft köteles megtéríteni.

A Bearings Kft kártérítési felelőssége a hibás alkatrész értékéig terjed.

Nem jogos reklamáció esetén a Vevő köteles a Bearings kft-nek megtéríteni a vizsgálat során felmerült minden költségét, továbbá az esetleg közösen megbízott szakértő minden költségét és munkadíját.

Az Eladót felelősség terheli, ha a Vevőt hibás termék miatt kár vagy veszteség éri, kivéve ha a Vevő mulasztása miatt történik a kár. Ennek következményeként az okozott kár kompenzációja nem haladhatja meg a termék számlán, annak hiányában a megrendelésben rögzített nettó értékét.

 Vevőnek okozott bármilyen veszteségért, kárért, bírságért, kötbérért, mely az ügyfélnek történő késedelmes szállítás miatt ill. teljesítésének hiánya miatt következik be, valamint más kárért, bírságért vagy pénzvisszatérítésért, mely a Vevő és az ő ügyfele közötti szerződéssel kapcsolatban keletkezik, az Eladó felelőssége a Bearings kft és vevője között létrejött szállítási szerződésben, annak hiányában a megrendelésben rögzített nettó áru értékéig korlátozódik.

 11. Eladott áru visszavétele
A vásárló az általa megvásárolt árut a vásárlástól számított 3 munkanapon belül sértetlen gyári csomagolásban vissza hozhatja, azt a Bearings kft vissza veszi és lehetőséget ad a visszavett áru értékének levásárlására.
Az előző bekezdésben foglaltak alól kivételt képez az olyan árucikk, amit a Bearings kft vásárló kifejezett kérésére szerzett be (egyedi megrendelés). Az ilyen árucikket a Beraings kft nem tudja visszavenni, mert annak más irányban való későbbi értékesítése teljességgel bizonytalan lenne, ez által a Bearings kft-t kár érné.

 12. Vis Maior
Semmilyen vis majorból eredő késedelmes szállításért a Bearings kft nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás.

13. Egyéb feltételek
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  Minden egyéb esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra.

14. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége

A Bearings kft jelen Általános Szerződési Feltételei érvénytelenítik a korábban kiadott hasonló dokumentumokat. Minden konkrét szerződéskötéshez és megrendeléshez a mindenkor érvényben lévő ÁSZF van hatályban.Jelen ÁSZF hatályos 2011-03-01. –től  és érvényességi határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart.

15. Hibás/Téves ár feltüntetés

Amennyiben a Bearings kft minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor Bearings kft nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

Bearings kft az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.


                                                                                        Péter Róbert ügyvezető
                                                                       Bearings kft 1105 Budapest Gergely utca 3-9.
                                                                                       Adószám: 10888636-2-42